Vitis vinifera PN40024

No picture available.

Species: Vitis vinifera
Accession: PN40024
Assembly version: NA
Assembly type: pseudomolecule


An improved reference of the grapevine genome reasserts the origin of the PN40024 highly homozygous genotype
Velt Amandine, Frommer Bianca, Blanc Sophie, Holtgräwe Daniela, Duchêne Éric, Dumas Vincent, Grimplet Jérôme, Hugueney Philippe, Kim Catherine, Lahaye Marie, Matus José Tomás, Navarro-Payá David, Orduña Luis, Tello-Ruiz Marcela K, Vitulo Nicola, Ware Doreen, Rustenholz Camille
G3: Genes|Genomes|Genetics (2023) https://doi.org/10.1093/g3journal/jkad067

The complete reference genome for grapevine (Vitis vinifera L.) genetics and breeding
Shi Xiaoya, Cao Shuo, Wang Xu, Huang Siyang, Wang Yue, Liu Zhongjie, Liu Wenwen, Leng Xiangpeng, Peng Yanling, Wang Nan, Wang Yiwen, Ma Zhiyao, Xu Xiaodong, Zhang Fan, Xue Hui, Zhong Haixia, Wang Yi, Zhang Kekun, Velt Amandine, Avia Komlan, Holtgräwe Daniela, Grimplet Jérôme, Matus José Tomás, Ware Doreen, Wu Xinyu, Wang Haibo, Liu Chonghuai, Fang Yuling, Rustenholz Camille, Cheng Zongming, Xiao Hua, Zhou Yongfeng
Horticulture Research (2023) https://doi.org/10.1093/hr/uhad061